Personuppgiftspolicy – Tvättstationer.se

Version 2018:2

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) följer den nya dataskyddsförordningen ”GDPR”, och förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar de personuppgifter som vi har om våra kunder och andra som besöker våra biltvättsstationer. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy.

1. Vilka personuppgifter vi behandlar
1.1 Företagskunder
1.1.1. Vi för register över våra företagskunder, och sådant register innehåller personuppgifter i form av namn och e-postadress till sådan kontaktperson hos företagskunden. Dessa uppgifter är nödvändiga att lagra för att kunna kommunicera med våra företagskunder och se till att exempelvis fakturor skickas rätt. Vår bokföring innehåller personuppgifter på de fakturor som vi har skickat till våra företagskunder, det är samma personuppgifter som finns i vårt företagskundsregister såsom framgår häri. Våra e-postkonversationer med företagskunder innehåller personuppgifter i ostrukturerad form, framför allt namn och e-postadresser.

1.2 Felanmälan
1.2.1 Vi behandlar personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer för det fall att någon kund gör en felanmälan. Sådan information vi samlar in vid felanmälan är nödvändig att lagra för att kunna kommunicera med de kunder som felanmält samt att kunna följa upp och hantera det uppkomna felet. Våra e-postkonversationer med kunder innehåller personuppgifter i ostrukturerad form, framför allt namn och e-postadresser.

1.3 Marknadsföring
1.3.1 Vi behandlar personuppgifter såsom e-postadresser för att informera om nyheter och tjänster, för marknadsföring samt för reklamutskick. Personuppgifterna avseende denna punkt har samlats in genom att ni har anmält ert intresse att motta nyheter, marknadsföring och reklamutskick. Vi lagrar uppgifterna tills ni meddelar oss att ni inte vill ha utstick längre, genom att använda avregistreringslänken i utskicken.

2. Hur vi samlar in personuppgifter
2.1 Vi samlar in personuppgifter avseende företagskunder via ett webbformulär på vår webbsida tvattstation.se, som företagskunder fyller i när de registrerar sig som företagskunder. I samband med registreringen får företagskunderna information om denna Personuppgiftspolicy. Utöver sådant webbformulär som avses i denna punkt 2.1, om nödvändigt, kan vi komma att komplettera dessa personuppgifter via e-postkontakt eller telefonkontakt med sådan företagskund.
2.2 Vi samlar in personuppgifter avseende kunder för det fall en besökare gör en felanmälan. För undvikande av missförstånd kan alla besökare, oavsett om de är företagskund eller inte, göra en felanmälan. Sådan felanmälan kan göras via ett webbformulär som finns avseende felanmälningar på vår webbsida tvattstation.se, genom att ringa till oss eller att skicka ett e-postmeddelande till oss.
2.3 Vi samlar in personuppgifter avseende kunder för informationsutskick om nyheter, tjänster samt reklam genom att kunden anmäler sitt intresse vid registrering som företagskund, vid skapande av felanmälan eller genom direktanmälan på vår hemsida tvattstation.se.
2.4 Vi använder vårt kundregister och webbformulär för att hålla ordning på våra kunders personuppgifter, samt veta vem vi ska kommunicera med i respektive ärende. För undvikande av missförstånd samlar vi inte in information hänförlig till de bilar som besöker våra biltvättsstationer, utan endast data avseende antal, datum, tid, etc. för framtida statistik.

3. Vad vi använder dina uppgifter till
3.1 Personuppgifter vi samlar in används för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som företagskund eller mot dig som vill bli kontaktat av oss.

4. Dina rättigheter enligt GDPR
4.1 Du kan begära ut all information som vi har lagrad om dig. För att säkerställa att det är rätt person som begär ut information så ska en sådan begäran komma från den mejladress som du tidigare har använt för att kommunicera med oss.
4.2 Du har rätt att få en felaktig eller ofullständig personuppgift om dig rättad. Begäran om rättelse skickas till oss via e-postadress nedan.
4.3 På din begäran kan vi med omedelbar verkan radera alla personuppgifter vi har lagrade om dig, förbehållet de personuppgifter som vi måste spara för att fullgöra en rättslig skyldighet.

5. Personuppgiftsincident
5.1 Om det sker en personuppgiftsincident, vilket innebär att personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för, kommer i orätta händer, kommer vi omedelbart att anmäla detta till datainspektionen. Vi kommer avgöra i varje enskilt fall huruvida vi meddelar detta till kunden / kunderna.

6. Hur länge vi sparar dina uppgifter
6.1 Vi sparar personuppgifter avseende företagskunder så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Om en företagskund avregistrerar sitt / sina företagskort tar vi bort sådana personuppgifter tillhörande företagskunden så snart vi kan.
6.2 Vi sparar personuppgifter avseende kunder som gjort en felanmälan så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. För det fall att avhjälpande gjorts avseende ett fel, tar vi bort sådan information avseende felanmälan som hänförs till kundens personuppgifter. För undvikande av missförstånd, behåller vi data avseende felanmälan såsom datum, vad felanmälan avsåg för fel, etc. för framtida statistik.

7. Tillgång till personuppgifter
7.1 Personuppgifterna är tillgängliga i sin helhet för utvalda delar av vår personal. Det är endast vissa anställda som har behörig tillgång till kundregister, e-post och bokföring.
7.2 Vi använder oss av tredje partsservice för hjälp avseende webbutveckling, lagerhantering och liknande servicetjänster till vilka vi lämnar ut personuppgifter eller vi ger begränsad tillgång till personuppgifter (”Tredje Partsservice”). Samarbete mellan oss och Tredje Partsservice regleras i enlighet med GDPR genom personuppgiftsbiträdesavtal.

8. Vår roll som personuppgiftsansvarig
8.1 Vi utgör rollen som personuppgiftsansvarig enligt GDPR och är därmed personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kunder tillhandahåller oss. Nedan finns våra kontaktuppgifter. Våra kontaktuppgifter finns även på vår webbsida wdcarswash.se under fliken Kundservice.

(a) Telefon: 08- 666 00 53 (vardagar kl. 09:00 – 17:00);
(b) E-post: info@tvattstation.se;
(c) Postadress: Mälarvarvsbacken 8, 117 33 Stockholm.